Algemene Voorwaarden Faust Theater School

Algemene voorwaarden Faust Theater Den Haag  voor spelers.

Aanmelden

·       Je kunt je aanmelden via de website. Je meldt je eerst aan voor een proefles.

·       Door het invullen van het aanmeldformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld, als je na de proefles beslist te blijven.  Bij later instromen wordt het cursusgeld verrekend met het aantal nog te volgen lessen.

·       Indien de speler minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s)  betalingsplichtig. Zij dienen de inschrijving te doen en de algemene voorwaarden te accepteren.

·       De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet onderling worden geruild.

·       Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst.

 

Betalingsvoorwaarden

·       De betaling wordt voldaan binnen de gestelde termijn.

·       Je dient de betaling binnen 14 dagen over te maken naar Faust Theater.

·       Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, worden er €15 administratiekosten toegevoegd aan het openstaande bedrag. Hiervan ontvangt u een aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen. 

·       Indien de betaling, na een 2e aanmaning nog steeds niet is voldaan zijn we genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Naast het verschuldigde bedrag en de administratiekosten, wordt de betalingsplichtige ook verantwoordelijk gehouden voor een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

 

Annulering

·       Met het definitief inschrijven (na de proefles) verbindt een leerling zich voor een periode van de gehele cursus aan Faust Theater. We wijzen u erop dat bij tussentijds vertrek géén restitutie van het lesgeld mogelijk is.

 

Overmacht

·       Indien er door overmacht, lessen geen doorgang kunnen vinden is Faust Theater niet gebonden aan restitutie van (een deel van het) lesgeld. Natuurlijk doen we er alles aan de lessen zoveel mogelijk en/of op andere manieren te laten doorgaan.

 

Ongevallen

·       Faust Theater kan, tenzij er nadrukkelijke opzet in het spel is, niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures, (blijvende) invaliditeit en overlijden voor, tijdens of na de lessen. 

 

Auteursrechten

·       De presentaties en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht. Het vermenigvuldigen of openbaar maken van scripts of liedjes zonder toestemming van Faust Theater is niet toegestaan. 

 

Gedrag:

·       De leerlingen wachten voor aanvang van de les bij de deur van het lokaal. Ze betreden het lokaal pas op het moment dat de docent daar toestemming voor geeft.

·       Bij ongepast gedrag kan Faust Theater besluiten een inschrijving te weigeren c.q. ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld.

·       Pestgedrag wordt niet getolereerd. Mocht daarvan sprake zijn worden we graag op de hoogte gebracht.

·        We hanteren een pestprotocol.

·        We leren onze spelers theaterdiscipline: in het theatervak moet je bijvoorbeeld vaak wachten, stil zitten tijdens een uitvoering en intensief samen werken aan een productie. Naast het belang hiervan, besteden we ook aandacht aan het daadwerkelijk uitvoeren van deze discipline: natuurlijk doen we dat op een speelse manier. 

 

Afwezigheid:

·       Mocht je toch een keer niet aanwezig kunnen zijn dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar fausttheater@gmail.com of een berichtje naar 06-23299274.

·       Mocht een cursist teveel lessen missen kan er besloten worden de cursist uit de presentatie of voorstelling te halen. Dit om te voorkomen dat medecursisten niet verder kunnen met hun voorbereidingen. We zullen de desbetreffende cursist natuurlijk eerst een waarschuwing geven.

 

Kleding en lesmateriaal:

·       Spelers dragen tijdens de lessen makkelijk zittende kleding en bij voorkeur dansschoenen.

·       Neem elke week de Faustmap en pen mee naar de les om de liedteksten en ander lesmateriaal in te bewaren.

·       Faust Theater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of het zoekraken van persoonlijke bezittingen en voor ongelukken in en rondom de cursuslocaties.

 

Beeldmateriaal:

·       Faust Theater kan tijdens de lessen en voorstellingen foto’s en video’s maken. Wij kunnen deze foto’s gebruiken voor eigen publicaties en media-uitingen. Als u hier geen toestemming voor geeft kunt u dit voor aanvang van de cursus schriftelijk en per mail aangeven bij de theaterschool.

 

Casting en Audities:

Faust Theater heeft al geruime tijd ervaring met het selecteren/voordragen van leerlingen voor castings en figuratie voor musicals, tv-commercials, Nederlandse films of producties, televisieseries en foto shoots.

Alle spelers bestand staan ingeschreven en daar toestemming voor geven, kunnen wij bij een directe aanvraag, voordragen en/of casten.

We sturen ook aanvragen van andere castingbureaus door naar spelers die naar ons idee in aanmerking zouden kunnen komen voor de opdracht. 

Wij plaatsen regelmatig oproepen van castingbureaus op onze sociale media.

 

Bezoek van ouders/verzorgers en vrienden:

·       Het is voor ouders/verzorgers en vrienden niet zomaar mogelijk om de lessen te bezoeken. Daarvoor hebben we een speciale open les, vriendenlessen en presentaties.